Rejestr BDO

Od 1.1.2010 r. zgodne z prawem funkcjonowanie w systemie gospodarki odpadami wymaga wpisu do rejestru BDO, założenia w nim indywidualnego konta i sporządzania za jego pośrednictwem dokumentów ewidencji odpadów. Podmiot przekazując odpady powinien weryfikować w rejestrze podmiot, któremu zamierza je przekazać. Nieprzestrzeganie tych zasad grozi sankcjami:
• kto nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, podlega karze aresztu albo grzywny (art. 179 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach [t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.; dalej: OdpadyU]);
• kto gospodaruje odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru podlega karze aresztu albo grzywny (art. 178 OdpadyU);
• kto, będąc posiadaczem odpadów, zleca, gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganego wpisu do rejestru podlega karze aresztu albo grzywny (art. 175 OdpadyU).
Rejestr obejmuje:
• wprowadzających produkty,
• wprowadzających produkty w opakowaniach,
• prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,
• gospodarujących odpadami (art. 49 ust. 1 pkt 1‒4 OdpadyU).
Ważne
Ustalenie, czy konkretny podmiot podlega obowiązkowi wpisu wymaga weryfikacji roli jaką ten podmiot pełni w obrocie handlowym i gospodarce odpadami.
Od 1.1.2020 r. dokumenty ewidencji odpadów będą sporządzane wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (art. 67 ust. 6 OdpadyU). Brak wpisu do rejestru BDO uniemożliwi założenie indywidualnego konta, a przez to realizację obowiązku ciążącego na posiadaczu odpadów, który jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji (art. 66 ust. 1 OdpadyU).

Rejestr BDO (https://bdo.mos.gov.pl/ ),