ATENA: Artificial inTElligence traiNing progrAmme

Nr umowy o dofinansowanie:

PPI/SPI/2020/1/00033/U/00001

Wartość projektu:

369 490,00 PLN

Okres projektu:

2021-05-01 - 2023-08-31

Kierownik projektu:

dr inż. Agata Giełczyk

Cel projektu

Celem projektu jest zaplanowanie, stworzenie i przeprowadzenie intensywnego międzynarodowego programu kształcenia (IMPK) dedykowanego studentom zagranicznym. Realizacja projektu podkreśli, że Politechnika Bydgoska jest przyjazdnym i dobrym miejscem dla osób przyjeżdżających zza granicy, co może przełożyć się na zwiększenie liczby doktorantów i studentów zagranicznych.

Opis projektu

Projekt ATENA jest realizowany w trzech edycjach. Każda z edycji odbywa się latem, kiedy studenci nie są obciążeni swoimi zajęciami dydaktycznymi. Pierwszą część zadań realizują online. W ten sposób gromadzą podstawowe informacje lub przypominają sobie treści prezentowane na różnych etapach edukacji. Kolejny etap jest realizowany w budynkach dydaktycznych PBŚ, choć dopuszcza się również udział zdalny. Uczestnicy pod opieką trenerów realizują zadania z zakresu sztucznej inteligencji. Poruszana tematyka jest bardzo różnorodna: przetwarzanie obrazów, cyberbezpieczeństwo, analiza danych ekonomicznych i biomedycznych. Uczestnicy mają również możliwość skonsultowania swoich propozycji z przedstawicielem biznesu. Studenci biorą udział także w wykładach (w formule hybrydowej) oraz w warsztatach prezentacji. Wydarzeniu towarzyszy program popularyzujący polską kulturę i miasto Bydgoszcz jako przyjazne i otwarte dla obcokrajowców. Studenci kończą udział w IMPK egzaminem ustnym, podczas którego opisują swoje rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję. Za uczestnictwo w IMPK przewidziano 4 punkty ECTS.

Projekt jest finansowany w ramach programu SPINAKER (nabór 2020) przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej ze środków Unii Europejskiej.