Historia

Początki Wydziału sięgają 1961 roku, kiedy podpisano porozumienie pomiędzy Ministerstwem Łączności a Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego o powołaniu Wydziału Telekomunikacji w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Bydgoszczy. W lutym 1962 roku uruchomiono nabór na pierwszy rok studiów stacjonarno-zaocznych na kierunku telekomunikacja, w szczególności dla pracowników resortu łączności. Pierwsze dyplomy na Wydziale zostały wydane w 1966 roku.

W roku 1964 Wieczorowa Szkoła Inżynierska przekształcona zostaje w Wyższą Szkołę Inżynierską ze studiami dziennymi na dwóch wydziałach w tym Wydziale Telekomunikacji. Od 1963 roku w ramach studiów ogólno-technicznych przeprowadzono nabór na I rok studium wieczorowego o kierunku elektrycznym ze specjalnością: elektrotechnika przemysłowa.

Rok 1965 przynosi dalsze zmiany, Wydział Telekomunikacji przekształcony zostaje na Wydział Elektrotechniki i Telekomunikacji, kształcący na  studiach dziennych na kierunkach telekomunikacja oraz elektrotechnika.

Połączenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej z filią Akademii Rolniczej Poznaniu w roku 1974 skutkuje powołaniem Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Od tego czasu Wydział kształci w jednolitym trybie na studiach magisterskich na kierunkach elektrotechnika oraz telekomunikacja.

W roku 1977 Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki zostaje przeniesiony do nowych obiektów kampusu w Fordonie. Uzupełniono ofertę dydaktyczną o Podyplomowe Studium Telekomunikacji (rok 1986). W ramach Wydziału wyodrębniono dwa instytuty: Instytut Telekomunikacji (1988) oraz Instytut Elektrotechniki (1994).

Prawa do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie telekomunikacja wydział uzyskał w roku 1998.

W roku 2006 Prezydent Rzeczpospolitej, Lech Kaczyński, podpisał ustawę o zmianie nazwy oraz statusu Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Staraniem dyrekcji Instytutu Telekomunikacji w 2008 roku utworzony został kierunek Teleinformatyka, który jest prowadzony na 3,5 letnich studiach inżynierskich.

W roku 2012 aby dokładniej odwzorować profil kształcenia, badań i współpracy z otoczeniem gospodarczym zmieniona została nazwa i struktura Wydziału. Aktualna nazwa wydziału to – Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, natomiast poszczególnych instytutów – Instytut Telekomunikacji i Informatyki (w którego skład wchodzi 5 zakładów) oraz Instytut Inżynierii Elektrycznej (w którego skład wchodzą 3 zakłady).

Po konsultacjach szeroko rozumianym otoczeniem gospodarczym Wydziału, w roku 2013 uruchomiono nowy kierunek: energetyka.

Brak specjalistów z branży IT w regionie kujawsko-pomorskim, po przeprowadzeniu konsultacje z otoczeniem gospodarczym, skłoniło Wydział i Instytut Telekomunikacji i Informatyki do uruchomienia nowego kierunku studiów inżynierskich: informatyka stosowana w roku 2014.</p><p>W roku 2014 kierunki I i II stopnia Elektronika i telekomunikacja oraz Elektrotechnika uzyskały akredytację KAUT (Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych) do roku akademickiego 2019/2020 potwierdzającą wysoką jakość kształcenia.

W 2015 roku rozpoczęto współpracę firmy Alcatel-Lucent (obecnie NOKIA) w zakresie dostosowania programów kształcenia na kierunku Teleinformatyka  do najnowszych światowych trendów. W wyniku tej współpracy, na początku  2016 roku została podpisana umowa o objęciu patronatem przez firmę NOKIA kierunku Teleinformatyka prowadzonego przez Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki.

Spisał, opracował oraz uaktualnił Marcin Drechny na podstawie własnej wiedzy oraz notatek dr hab. inż. Antoniego Zabłudowskiego, prof. nadzw. UTP oraz publikacji:

  • 40 lat Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki
  • 50 lat Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • 20 lat Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy