Zaproszenie na seminarium PTETiS
10 marca 2023

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącego Oddziału Bydgoskiego PTETiS dr hab. inż. Jana Mućko, prof. PBŚ,
zapraszamy na seminarium naukowo-techniczne, podczas którego dr inż. Aleksander Gul,
przedstawiciel firmy Hitachi-Energy wygłosi referat pt.:
Innovative solutions and equipment used in High Power Offshore Wind Farms affecting: safety; quality of generated energy; stability of National Power System
(Innowacyjne rozwiązania i sprzęt wykorzystywany w farmach wiatrowych dużej mocy wpływające na: bezpieczeństwo; jakość generowanej energii; stabilność krajowego systemu elektroenergetycznego).
Seminarium odbędzie się 16 marca 2023 r. o godzinie 13:15 w auli A4.

Jest możliwość połączenia się poprzez MS Teams.
Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE0YzdkNWYtZGJiNy00ZDI2LTg1MWMtOGU4N2RkNjYzN2My%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221acdc1b3-6f10-4b9b-ac4b-93b3104cda07%22%2c%22Oid%22%3a%22ea203a54-5ae0-4049-b1d3-b239d69f9108%22%7d

Serdecznie zapraszamy.
Oddział Bydgoski
Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS)